نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوع: راهنماي آزمون استخدامي دستياران ستادي سال 94-95

 1. #1
  Junior Member barfak آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jun 2016
  نوشته ها
  1
  Thanked 1 Time in 1 Post

  راهنماي آزمون استخدامي دستياران ستادي سال 94-95

  به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز دستگاههاي اجرايي در قالـب دسـتياران سـتادي و در چـارچوب تصـويب نامـه شـماره
  206/48892مورخ 1394/4/6شورايعالي اداري با عنوان »ضوابط تامين دستياران ستادي دستگاههاي اجرايي كشور«، در نظر است
  تعداد 913نفر از متقاضيان واجد شرايط، از طريق امتحان كتبـي در دو حيطـه عمـومي و تخصصـي، مصـاحبه هـاي اسـتخدامي و
  گزينش به صورت پيماني جذب گردند. در ادامه توضيحات مربوطه در دو بخش ارائه خواهد شد. در بخـش نخسـت، توضـيحاتي در
  خصوص شرايط عمومي و اختصاصي استخدام، فرآيند ثبت نام و پذيرش افراد، زمان و نحوه برگزاري آزمون، مواد آزمون و در بخـش
  دوم، خوشه ها، شغل محل هاي مربوط به هر دستگاه اجرايي آورده شده است.
  شرايط استخدام
  افرادي مي توانند متقاضي استخدام و داوطلب شركت در اين آزمون استخدامي شوند كه كليه شرايط عمومي و اختصاصي ذيـل
  را دارا باشند.
  الف ( شرايط عمومي
  .1داشتن تابعيت ايران
  .2اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  .3التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  .4انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني )ويژه آقايان(
  .5عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر
  .6نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر
  .7نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتي به موجب آراء مراجع قانوني
  .8داشتن سلامت جسماني، رواني و توانائي براي انجام كاري كه استخدام ميشوند.
  ب( شرايط اختصاصي
  .1دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد با حداقل معدل 16يا مدرك دكتري.
  .2مرتبط بودن رشته تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد با رشته تحصيلي مقطع دكتـري بـراي آندسـته از داوطلبـاني كـه
  داراي مدرك تحصيلي دكتري مي باشند.
  .3تسلط به زبان انگليسي.
  .4تبصره : داوطلباني كه علاوه بر زبان انگليسي به زبان هاي خارجي ديگري تسلط دارند در شـرايط مسـاوي در اولويـت
  قرار دارند.
  .5تسلط به فناوري هاي نوين و نرم افزارهاي عمومي و تخصصي مربوط.
  .6دارا بودن رتبه كشوري كمتر از 5000در گروه رياضي و فيزيك و علوم تجربي و كمتر از 2000در ساير گـروه هـا در
  كنكور سراسري كارشناسي كه توسط سازمان سنجش برگزار گرديده است.
  .7تبصره: دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري مـورد تاييـد وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري )اعـم از
  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي نظير دانشگاه آزاد اسلامي و ...(، مجاز به ثبت نام و شركت در
  اين آزمون مي باشند، مشروط بر اينكه فارغ از نوع دانشگاه محل تحصيل در سطح كارشناسي، رتبه هاي اشـاره شـده
  در بند " "5را در كنكور سراسري كارشناسي برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور كسب نموده باشند.
  .8حداكثر سن 40سال تمام .
  2
  تبصره :1جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان 25درصد و بالاتر و فرزندان و همسر آزادگان كه حداقل
  يك سال سابقه اسارت دارند، و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداكثر سن معاف مي باشند.
  تبصره :2موارد ذيل به شرط ارائه تاييديههاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
  الف( افراد خانواده معظم شهدا )شامل پدر، مادر، خواهر و برادر( تا ميزان 5سال
  ب( رزمندگان كمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به ميزان مدت حضور در جبهه
  ج( داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي، بانـك هـا و شـركت هـاي
  تحت پوشش آنها، شركت هاي بيمه هاي دولتي، شهرداري ها و موسسات و شركت هـاي دولتـي كـه شـمول قـانون بـر آنهـا
  مستلزم ذكر نام است، موسسات و شركت هاي ملي و مصادره شده كه به نحوي از بودجـه و كمـك دولـت اسـتفاده مـي كننـد،
  نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت هاي تحت پوشش آنها از تاريخ 1357/11/22به خدمت اشتغال داشتهانـد، بـه ميـزان مـدت
  خدمت غير رسمي آنها
  تبصره :3كارشناسان واجد شرايط رسمي يا پيماني كه در دستگاههاي دولتي اشـتغال دارنـد، بـراي احـراز پسـت هـاي دسـتياري در
  صورت دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي، مي توانند در اين رقابت شركت نمايند. بديهي است در صورت پذيرفته شدن افراد مذكور
  در شغل - محل هاي ساير دستگاه هاي اجرايي، انتقال آن ها با رعايت مفاد ماده 121قانون مديريت خـدمات كشـوري و آيـين نامـه
  اجرايي آن با همان وضعيت استخدامي )رسمي يا پيماني ( امكان پذير بوده و در اين حالت مسئوليت اخذ موافقت دستگاه اجرايـي مبـدا
  بر عهده داوطلب پذيرفته شده ميباشد.
  تذكرمهم: ملاك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل، معافيت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه داوطلبان آخـرين
  روز ثبت نام ) (1394/11/12و محاسبه سن آنها اولين روز ثبت نام ) (1394/11/5ميباشد.
  ثبت نام در آزمون
  داوطلبان استخدام با توجه به شرايط احراز اعلام شده، مجاز به انتخاب يك خوشه شغلي بوده و جمعاً درصورت امكان، ميتواننـد تـا
  چهار »شغل محل« در داخل خوشه شغلي انتخابي خود در تقاضانامه ثبتنامي درج نمايند.
  مراحل ثبت نام به شرح زير مي باشد:
  -1تكميل فرم ثبت نام اينترنتي.
  -2فايل عكس اسكن شده.
  داوطلب مي بايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير اسكن نموده و فايل آن را براي ارسـال از طريـق برنامه ثبتنام
  اينترنتي آماده نمايد:
  - عكس 3در 4تمام رخ كه در سال جاري گرفته شده باشد.
  - عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت JPGباشد.
  - حتي الامكان عكس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.
  - اندازه عكس اسكن شده بايد حداقل 200300پيكسل و حداكثر 300400باشد.
  - حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از 70كيلو بايت بيشتر باشد.
  - تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد.
  - حاشيه هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شدهباشد.
  تبصره :1اسكن عكس از روي كارتهاي شناسايي )كارت ملي، شناسنامه و(... قابل قبول نميباشد و داوطلبان لازم اسـت از اصـل
  عكس و مطابق با توضيحات فوق اقدام به اسكن نمايند.
  تبصره :2عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.
  3
  تبصره :3در صورت ارسال عكس غيرمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وي سلب مي گردد.
  تذكر مهم: با توجه به مشكلات بوجود آمده در آزمون هاي قبلي، درخصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً
  براي داوطلباني كه در كافي نت ثبتنام ميكنند رخ داده است، تاكيد ميگردد چنانچه ثبت نام خود را توسط كـافي نـت هـا انجـام
  ميدهيد، علاوه بر كنترل اطلاعات ثبتنامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگـري بـه
  جاي عكس شما ارسال نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فـرد بـه عنـوان متخلـف تلقـي و
  مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.
  پرداخت وجه ثبت نام
  ثبت نام بصورت اينترنتي از روز دوشنبه مورخ 1394/11/5لغايت دوشنبه مورخ 1394/11/12انجام خواهـد پـذيرفت. متقاضـيان
  واجد شرايط مي بايست به پايگاه اطلاعرساني سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.orgمراجعـه و پـس از پرداخـت مبلـغ
  ) 290/000دويست و نود هزار( ريال به صورت الكترونيكي و با كارت هاي بانكي متصل به شبكه ي شتاب نسبت بـه تكميـل فـرم
  ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نياز اقدام نمايند. )ايثارگران 50درصد مبلغ مذكور را مي پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت كل مبلغ
  مزبور معاف مي باشند(.
  تبصره :1با توجه به الزام پرداخت مبلغ مذكور به علت ثبت نام اينترنتي، ايثارگران واجد شرايط ميبايست مبلغ مذكور
  را واريز و پس از هماهنگي و تائيد بنياد شهيد و امور ايثارگران، مبلغ واريزي به ايشان قابل استرداد خواهد بود.
  تبصره :2داوطلباني كه قبلاً در دومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي سال ) 1394زمـان ثبـتنـام از
  تاريخ 94/10/20لغايت (94/11/2ثبتنام نمودهاند، در صورت تمايل بـراي ثبـت نـام در ايـن آزمـون، مبلـغ 200/000
  )دويست هزار( ريال بصورت اينترنتي پرداخت خواهند نمود.
  - لازم به توضيح است مدت زمان تعيين شده تمديد نميگردد و متقاضيان بايد در مدت زمان فوق نسبت بـه ثبـت نـام اقـدام
  نموده و از موكول نمودن آن به روزهاي پاياني خودداري نمايند.
  - متقاضيان شركت در آزمون بايد پس از پايان ثبت نام كد رهگيري خود را يادداشت نموده و تا پايان مراحل استخدام نزد خود
  نگهداري نمايند.
  - به ثبت نام هاي ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي گردد.
  صرفاً داوطلباني مي توانند در اين آزمون ثبت نام نمايند كه در زمان ثبت نام داراي مدارك ذيل باشند:
  - مدرك تحصيلي اعلام شده در هنگام ثبت نام
  - كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم )ويژه برادران(
  - كارت ملي
  - شناسنامه
  - مدارك دال بر ايثارگري )ويژه ايثارگران(
  - مدارك دال بر معلوليت عادي )ارائه گواهي معلوليت از سازمان بهزيستي( )ويژه معلولين(
  ...
  براي مشاهده توضيحات كامل و دانلود دفترچه آزمون استخدامي دستياران ستادي اينجا كليك كنيد.

 2. تشكر شده توسط:

  maskannovin (01-14-2019)

 3. #2
  Junior Member maskannovin آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jan 2019
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  1
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  متشکر

 4. #3

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •