پمپ بتن یک بخش مهم در هر پروژه ساختمانی میباشد. از این پمپ برای انتقال بتن مایع به ناحیه ساخت و ساز استفاده میشود. به طور کلی 3 نوع پمپ بتن وجود دارد:
• پمپ سوار شده بر روی بوم یا کامیون
• پمپ تریلر، خطی یا ایستا
• پمپ با استفاده تخصصی