هر ساله مسمومیت های سطحی و شدیدی در اثر استفاده نامناسب از مواد شوینده در جامعه اتفاق می افتد و زنان به عنوان مدیر امور داخلی منزل که بیشترین مسئولیت را در نظافت منزل برعهده دارند، آمار بیشترین موارد مسمومیت خانگی را نیز به خود اختصاص می دهند.

آسیب های بهداشتی هنگام استفاده از موادشوینده، ممکن است در کوتاه مدت اثر چندانی نداشته باشد، اما در بلندمدت مشکلات ریوی و پوستی، عوارض چشمی و آلرژی های مختلف تا سرطان را به همراه دارد.
کار شناسان بهداشت محیط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در مورد ترکیب مواد شوینده به مردم هشدار داده اند زیرا ترکیب مواد شوینده یا پاک کننده ها با مواد سفیدکننده در فضای کوچکی مانند حمام یا دستشویی خطرناک است.
با ترکیب شوینده ها با سفیدکننده ها از فعل و انفعالات شیمیایی ترکیب این مواد، گاز کلر آزاد شده که با رطوبت مخاط دهان اسید کلریدریک ایجاد کرده که بسیار قوی و سوزاننده است و استنشاق آن در فضاهای کوچک علایم شدید تنفسی ایجاد می کند.
** بد ترین شکل استفاده از پاک کننده ها
بد ترین شکل استفاده از مواد پاک کننده و شوینده آن است که آن ها را با آب گرم مخلوط کنند یا از آن ها در محیط های بسته ای که بخار آب وجود دارد، استفاده شود.
** نکات ضروری برای کاهش عوارض تنفسی و مسمومیت ها
کار شناسان بهداشت محیط وزارت بهداشت برای کاهش عوارض تنفسی و مسمومیت ها به افراد توصیه می کنند که از مواد شوینده و پاک کنندهای استفاده شود که آسیب کمتری می رسانند، بطور مثال استفاده از پودرهای شوینده که آنزیم هم دارند، بسیار ایمن تر از استفاده از مواد سفیدکننده ای است که بخار دارد.
استفاده از پاک کننده استاندارد و خودداری از ...