لینک های اصلی سایت

حمایت های سازمان

ک_ه لوازم کمک پزشکی
مستمری ایام بیماری
مستمری ایام بارداری
مستمری فوت
کمک هزینه کفن و دفن

سامانه خدمات غیر حضوری

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

admin

بیمه کسری از ماه

بیمه کسری از ماه با نرخ 27 درصد
دستمزد مبنا:5/819/075 تومان
حق بیمه روزانه:50 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:قبل و بعد از بازنشستگی دارد
مستمری از کارافتادگی:دارد
دفترچه:دارد(دفترچه رایگان)
هدیه ازدواج:ندارد
بیمه بیکاری:ندارد
بیمه ایام بیماری و کمک بارداری:ندارد
کمک هزینه کفن و دفن:دارد
کمک هزینه وسایل کمک پزشکی:دارد

 

بیمه کسری از ماه برای بیمه شدگانی می باشد که به  صورت پاره وقت اشتغال به کار داشته و بیمه آنان به صورت کسری از ماه مثلا ده روز در ماه توسط کارفرما واریز می گردد در اینگونه موارد بیمه شده می تواند با عقد قرارداد بیست روز دیگر را خودش به صورت بیمه اختیاری واریز نماید. دستمزد مبنای پرداخت حق  بیمه  کسری  از ماه عبارت است از دستمزد ماهانه مبنای کسر حق بیمه  در کارگاه محل اشتغال

 

شرایط بازنشستگی

شرایط بازنشستگی تامین اجتماعی

شرایط بازنشستگی

بیمه توافقی بسیجیان

بیمه توافقی بسیجیان با نرخ 27 درصد
دستمزد مبنا:4/319/075 تومان
حق بیمه ماهانه:یک میلیون و166 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:قبل و بعد از بازنشستگی دارد
مستمری از کارافتادگی:دارد
دفترچه:دارد(دفترچه رایگان)
هدیه ازدواج:ندارد
بیمه بیکاری:ندارد
بیمه ایام بیماری و کمک بارداری:ندارد
کمک هزینه کفن و دفن:دارد
کمک هزینه وسایل کمک پزشکی:دارد

 

بیمه توافقی نظام مهندسی

بیمه توافقی نظام مهندسی با نرخ 27 درصد
دستمزد مبنا:4/319/075 تومان
حق بیمه ماهانه:یک میلیون و166 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:قبل و بعد از بازنشستگی دارد
مستمری از کارافتادگی:دارد
دفترچه:دارد(دفترچه رایگان)
هدیه ازدواج:ندارد
بیمه بیکاری:ندارد
بیمه ایام بیماری و کمک بارداری:ندارد
کمک هزینه کفن و دفن:دارد
کمک هزینه وسایل کمک پزشکی:دارد

 

بیمه توافقی نظام پزشکی

بیمه توافقی نظام پزشکی با نرخ 27 درصد
دستمزد مبنا:4/319/075 تومان
حق بیمه ماهانه:یک میلیون و166 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:قبل و بعد از بازنشستگی دارد
مستمری از کارافتادگی:دارد
دفترچه:دارد(دفترچه رایگان)
هدیه ازدواج:ندارد
بیمه بیکاری:ندارد
بیمه ایام بیماری و کمک بارداری:ندارد
کمک هزینه کفن و دفن:دارد
کمک هزینه وسایل کمک پزشکی:دارد

 

بیمه مداحان مشمول کمک دولت

بیمه مداحان مشمول کمک دولت با نرخ 27 درصد
حق بیمه ماهانه سهم بیمه شده:302 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:دارد
مستمری از کارافتادگی:دارد
دفترچه:دارد
هدیه ازدواج:ندارد
بیمه بیکاری:ندارد
بیمه ایام بیماری و کمک بارداری:ندارد
کمک هزینه کفن و دفن:دارد
کمک هزینه وسایل کمک پزشکی:دارد

 

بیمه خادمان مساجد

بیمه خادمان مساجد با نرخ 27 درصد
حق بیمه ماهانه سهم بیمه شده:302 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:دارد
مستمری از کارافتادگی:دارد
دفترچه:دارد
هدیه ازدواج:ندارد
بیمه بیکاری:ندارد
بیمه ایام بیماری و کمک بارداری:ندارد
کمک هزینه کفن و دفن:دارد
کمک هزینه وسایل کمک پزشکی:دارد

 

بیمه کارفرمایان حقوقی

بیمه کارفرمایان حقوقی با نرخ 27 درصد
دستمزد مبنا:4/319/075 تومان
حق بیمه ماهانه:یک میلیون و166 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:قبل و بعد از بازنشستگی دارد
مستمری از کارافتادگی:دارد
دفترچه:دارد(دفترچه رایگان)
هدیه ازدواج:ندارد
بیمه بیکاری:ندارد
بیمه ایام بیماری و کمک بارداری:ندارد
کمک هزینه کفن و دفن:دارد
کمک هزینه وسایل کمک پزشکی:دارد

 

بیمه کارفرمایان حقیقی

بیمه کارفرمایان حقیقی با نرخ 27 درصد
دستمزد مبنا:4/319/075 تومان
حق بیمه ماهانه:یک میلیون و166 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:قبل و بعد از بازنشستگی دارد
مستمری از کارافتادگی:دارد
دفترچه:دارد(دفترچه رایگان)
هدیه ازدواج:ندارد
بیمه بیکاری:ندارد
بیمه ایام بیماری و کمک بارداری:ندارد
کمک هزینه کفن و دفن:دارد
کمک هزینه وسایل کمک پزشکی:دارد

 

بیمه کارفرمایان بخش کشاورزی

بیمه کارفرمایان بخش کشاورزی با نرخ 27 درصد
حق بیمه ماهانه سهم بیمه شده:302 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:دارد
مستمری از کارافتادگی:دارد
دفترچه:دارد
هدیه ازدواج:ندارد
بیمه بیکاری:ندارد
بیمه ایام بیماری و کمک بارداری:ندارد
کمک هزینه کفن و دفن:دارد
کمک هزینه وسایل کمک پزشکی:دارد

 

بیمه کارفرمایان صنفی کم درآمد

بیمه کارفرمایان صنفی کم درآمد با نرخ 27 درصد
حق بیمه ماهانه سهم بیمه شده:302 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:دارد
مستمری از کارافتادگی:دارد
دفترچه:دارد
هدیه ازدواج:ندارد
بیمه بیکاری:ندارد
بیمه ایام بیماری و کمک بارداری:ندارد
کمک هزینه کفن و دفن:دارد
کمک هزینه وسایل کمک پزشکی:دارد

 

بیمه صیادان مشمول یارانه با نرخ 27 درصد

بیمه صیادان مشمول یارانه با نرخ 27 درصد
حق بیمه ماهانه سهم بیمه شده:302 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:دارد
مستمری از کارافتادگی:دارد
دفترچه:دارد
هدیه ازدواج:ندارد
بیمه بیکاری:ندارد
بیمه ایام بیماری و کمک بارداری:ندارد
کمک هزینه کفن و دفن:دارد
کمک هزینه وسایل کمک پزشکی:دارد

 

بیمه زنبورداران

بیمه زنبوردارن مشمول یارانه با نرخ 27 درصد
حق بیمه ماهانه سهم بیمه شده:302 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:دارد
مستمری از کارافتادگی:دارد
دفترچه:دارد
هدیه ازدواج:ندارد
بیمه بیکاری:ندارد
بیمه ایام بیماری و کمک بارداری:ندارد
کمک هزینه کفن و دفن:دارد
کمک هزینه وسایل کمک پزشکی:دارد

 

بیمه باربران

بیمه باربران مشمول یارانه با نرخ 27 درصد
حق بیمه ماهانه سهم بیمه شده:302 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:دارد
مستمری از کارافتادگی:دارد
دفترچه:دارد
هدیه ازدواج:ندارد
بیمه بیکاری:ندارد
بیمه ایام بیماری و کمک بارداری:ندارد
کمک هزینه کفن و دفن:دارد
کمک هزینه وسایل کمک پزشکی:دارد

 

بیمه قالیبافان

بیمه قالیبافان مشمول یارانه با نرخ 27 درصد
حق بیمه ماهانه سهم بیمه شده:302 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:قبل و بعد از بازنشستگی دارد
مستمری از کارافتادگی:دارد
دفترچه:دارد(دفترچه رایگان)
هدیه ازدواج:ندارد
بیمه بیکاری:ندارد
بیمه ایام بیماری و کمک بارداری:ندارد
کمک هزینه کفن و دفن:دارد
کمک هزینه وسایل کمک پزشکی:دارد

 

بیمه هنرمندان و نویسندگان مشمول یارانه

هنرمندان و نویسندگان مشمول یارانه با نرخ 14 درصد
حق بیمه ماهانه :86 هزار تومان 
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:بعد از بازنشستگی
مستمری از کارافتادگی:ندارد

 

هنرمندان و نویسندگان مشمول یارانه با نرخ 16 درصد
حق بیمه ماهانه :173 هزار تومان 
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:قبل و بعد از بازنشستگی
مستمری از کارافتادگی:ندارد

 

هنرمندان و نویسندگان مشمول یارانه با نرخ 18 درصد
حق بیمه ماهانه :346 هزار تومان 
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت: قبل و بعد از بازنشستگی
مستمری ازکارافتادگی کلی:دارد

 

بیمه مددجویان مشمول یارانه

بیمه مددجویان مشمول یارانه با نرخ 14 درصد
حق بیمه ماهانه مدد جوی کمیته امداد:صفر 
حق بیمه ماهانه مدد جوی بهزیستی:86 هزار تومان 
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:بعد از بازنشستگی
مستمری از کارافتادگی:ندارد

 

بیمه مددجویان مشمول یارانه با نرخ 16 درصد
حق بیمه ماهانه مدد جوی کمیته امداد:صفر 
حق بیمه ماهانه مدد جوی بهزیستی:173 هزار تومان 
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:قبل و بعد از بازنشستگی
مستمری از کارافتادگی:ندارد

 

بیمه مدد جویان مشمول یارانه با نرخ 18 درصد
حق بیمه ماهانه مدد جوی کمیته امداد:صفر 
حق بیمه ماهانه مدد جوی بهزیستی:346 هزار تومان 
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت: قبل و بعد از بازنشستگی
مستمری ازکارافتادگی کلی:دارد

 

استعلام اعتبار دفترچه

 

استعلام استحقاق درمان(اعتبار دفترچه)
روش اول استعلام از طریق وب سایت:
روش دوم استفاده از کد دستوری:
# 1420 * 4 *
 
روش سوم استعلام از کد دستوری:
# 1666 *

هدیه ازدواج

شرایط دریافت هدیه ازدواج طبق ماده ۸۵ تامین اجتماعی

 

۱ -ازدواج اول بیمه شده باشد.

 

۲ -در تاریخ ازدواج(عقد دائم) رابطه ی استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.

 

۳ -بیمه شده ظرف پنج سال قبل از تاریخ عقد دائم حداقل ۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.

 

۴ -عقد در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد .

 

۵ - بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد، اختیاری، قالی بافان ، و کارگران ساختمانی مشمول دریافت هدیه ی ازدواج نیستند.

 

۶ -پرداخت هدیه ی ازدواج بیمه شدگان کارگاههای دارای قرارداد پورسانتاژی بر عهده ی کارفرما می باشد.

خدمت سربازی

شرایط احتساب خدمت سربازی به صورت رایگان
شرط اول:اتمام خدمت سربازی قبل از85/05/07
شرط دوم:داشتن سابقه بیمه اجباری قبل از خدمت
شرط سوم:داشتن سابقه بیمه اجباری بعد از خدمت و قبل از 85/05/07
هر سه شرط بالا همزمان باید وجود داشته باشد.

 

 

شرایط خرید سابقه خدمت سربازی
شرط اول:داشتن حداقل دو سال سابقه بیمه تامین اجتماعی
شرط دوم:بیمه شده در هنگام درخواست بیمه پرداز سازمان باشد.
هزینه: تقریبا دویست هزارتومان برای هرماه خدمت(متغییر با توجه به دستمزد فرد)
-امکان پرداخت نقدی و احتساب آنی سابقه خدمت سربازی و یا تقسیط در 12 قسط و احتساب سابقه بعد از پرداخت کامل اقساط وجود دارد.
-فرمول محاسبه هزینه احتساب هر ماه خدمت سربازی:جمع دستمزد بیمه شده در دوسال (دو سال قبل از ثبت درخواست) تقسیم بر 24 ضرب در هفت درصد

-برای خرید خدمت سربازی ابتدا در  سامانه خدمات غیر حضوری سازمان به آدرس es.tamin.ir ثبت نام کنید سپس وارد سایت شده و از منوی بیمه شدگان/امور بیمه شدگان /محاسبه خرید خدمت سربازی اقدام فرمایید.

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
30 مطلب

دریافت فیش پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی