لینک های اصلی سایت

حمایت های سازمان

ک_ه لوازم کمک پزشکی
مستمری ایام بیماری
مستمری ایام بارداری
مستمری فوت
کمک هزینه کفن و دفن

سامانه خدمات غیر حضوری

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

مستمری از کار افتادگی

شرایط مستمری از کار افتادگی کلی 
در صد از کارافتادگی کلی: 66 درصد و بیش تر
حداقل سابقه لازم برای  بیمه شدگان اجباری جهت بهره مندی از
مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار (حادثه حین کار و یا
بیماری حرفه ای به سبب انجام کار):یک روز
حداقل سابقه لازم برای بیمه شدگان اجباری جهت بهره مندی از
مستمری کار افتادگی غیر ناشی از کار(حادثه غیر ناشی از کار
و بیماری غیر مرتبط با انجام کار) 
یک سال سابقه ظرف ده سال قبل از کارافتادگی که حداقل
 سه ماه آن مربوط به یکسال قبل از کارافتادگی باشد.
 
حداقل سابقه لازم برای بیمه شدگان غیر اجباری جهت
بهره مندی از مستمری کار افتادگی کلی:
یک سال سابقه ظرف ده سال قبل از کارافتادگی که حداقل
 سه ماه آن مربوط به یکسال قبل از کارافتادگی باشد.
 
Trackback URI: https://otageabi.ir:443/index.php/trackback/1

دریافت فیش پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی