لینک های اصلی سایت

حمایت های سازمان

ک_ه لوازم کمک پزشکی
مستمری ایام بیماری
مستمری ایام بارداری
مستمری فوت
کمک هزینه کفن و دفن

سامانه خدمات غیر حضوری

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

بیمه بیکاری

 جدول بیمه بیکاری

 

جدول  بیمه بیکاری

-بیمه بیکاری فقط برای بیمه شدگان اجباری (افراد شاغل دارای کارفرما) مشمول قانون کار(فرزند،همسر،پدر،مادر در کارگاه های خانوادگی مشمول قانون کار نیستند) تعلق می گیرد.

-کارمندان رسمی دستگاه های اجرائی فاقد بیکاری هستند.

-بیمه شده از تاریخ ترک کار سی روز فرصت دارد جهت دریافت بیمه بیکاری به اداره کار تقاضا دهد.

 

Trackback URI: https://otageabi.ir:443/index.php/trackback/10

دریافت فیش پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی