لینک های اصلی سایت

حمایت های سازمان

ک_ه لوازم کمک پزشکی
مستمری ایام بیماری
مستمری ایام بارداری
مستمری فوت
کمک هزینه کفن و دفن

سامانه خدمات غیر حضوری

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

هدیه ازدواج

شرایط دریافت هدیه ازدواج طبق ماده ۸۵ تامین اجتماعی

 

۱ -ازدواج اول بیمه شده باشد.

 

۲ -در تاریخ ازدواج(عقد دائم) رابطه ی استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.

 

۳ -بیمه شده ظرف پنج سال قبل از تاریخ عقد دائم حداقل ۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.

 

۴ -عقد در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد .

 

۵ - بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد، اختیاری، قالی بافان ، و کارگران ساختمانی مشمول دریافت هدیه ی ازدواج نیستند.

 

۶ -پرداخت هدیه ی ازدواج بیمه شدگان کارگاههای دارای قرارداد پورسانتاژی بر عهده ی کارفرما می باشد.

Trackback URI: https://otageabi.ir:443/index.php/trackback/12

دریافت فیش پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی