لینک های اصلی سایت

حمایت های سازمان

ک_ه لوازم کمک پزشکی
مستمری ایام بیماری
مستمری ایام بارداری
مستمری فوت
کمک هزینه کفن و دفن

سامانه خدمات غیر حضوری

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

بیمه مددجویان مشمول یارانه

بیمه مددجویان مشمول یارانه با نرخ 14 درصد
حق بیمه ماهانه مدد جوی کمیته امداد:صفر 
حق بیمه ماهانه مدد جوی بهزیستی:86 هزار تومان 
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:بعد از بازنشستگی
مستمری از کارافتادگی:ندارد

 

بیمه مددجویان مشمول یارانه با نرخ 16 درصد
حق بیمه ماهانه مدد جوی کمیته امداد:صفر 
حق بیمه ماهانه مدد جوی بهزیستی:173 هزار تومان 
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:قبل و بعد از بازنشستگی
مستمری از کارافتادگی:ندارد

 

بیمه مدد جویان مشمول یارانه با نرخ 18 درصد
حق بیمه ماهانه مدد جوی کمیته امداد:صفر 
حق بیمه ماهانه مدد جوی بهزیستی:346 هزار تومان 
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت: قبل و بعد از بازنشستگی
مستمری ازکارافتادگی کلی:دارد

 

Trackback URI: https://otageabi.ir:443/index.php/trackback/14

دریافت فیش پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی