لینک های اصلی سایت

حمایت های سازمان

ک_ه لوازم کمک پزشکی
مستمری ایام بیماری
مستمری ایام بارداری
مستمری فوت
کمک هزینه کفن و دفن

سامانه خدمات غیر حضوری

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

بیمه هنرمندان و نویسندگان مشمول یارانه

هنرمندان و نویسندگان مشمول یارانه با نرخ 14 درصد
حق بیمه ماهانه :86 هزار تومان 
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:بعد از بازنشستگی
مستمری از کارافتادگی:ندارد

 

هنرمندان و نویسندگان مشمول یارانه با نرخ 16 درصد
حق بیمه ماهانه :173 هزار تومان 
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:قبل و بعد از بازنشستگی
مستمری از کارافتادگی:ندارد

 

هنرمندان و نویسندگان مشمول یارانه با نرخ 18 درصد
حق بیمه ماهانه :346 هزار تومان 
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت: قبل و بعد از بازنشستگی
مستمری ازکارافتادگی کلی:دارد

 

Trackback URI: https://otageabi.ir:443/index.php/trackback/15

دریافت فیش پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی