لینک های اصلی سایت

حمایت های سازمان

ک_ه لوازم کمک پزشکی
مستمری ایام بیماری
مستمری ایام بارداری
مستمری فوت
کمک هزینه کفن و دفن

سامانه خدمات غیر حضوری

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

بیمه کسری از ماه

بیمه کسری از ماه با نرخ 27 درصد
دستمزد مبنا:5/819/075 تومان
حق بیمه روزانه:50 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:قبل و بعد از بازنشستگی دارد
مستمری از کارافتادگی:دارد
دفترچه:دارد(دفترچه رایگان)
هدیه ازدواج:ندارد
بیمه بیکاری:ندارد
بیمه ایام بیماری و کمک بارداری:ندارد
کمک هزینه کفن و دفن:دارد
کمک هزینه وسایل کمک پزشکی:دارد

 

بیمه کسری از ماه برای بیمه شدگانی می باشد که به  صورت پاره وقت اشتغال به کار داشته و بیمه آنان به صورت کسری از ماه مثلا ده روز در ماه توسط کارفرما واریز می گردد در اینگونه موارد بیمه شده می تواند با عقد قرارداد بیست روز دیگر را خودش به صورت بیمه اختیاری واریز نماید. دستمزد مبنای پرداخت حق  بیمه  کسری  از ماه عبارت است از دستمزد ماهانه مبنای کسر حق بیمه  در کارگاه محل اشتغال

 

Trackback URI: https://otageabi.ir:443/index.php/trackback/30

دریافت فیش پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی