لینک های اصلی سایت

حمایت های سازمان

ک_ه لوازم کمک پزشکی
مستمری ایام بیماری
مستمری ایام بارداری
مستمری فوت
کمک هزینه کفن و دفن

سامانه خدمات غیر حضوری

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

بیمه اجباری

بیمه اجباری 30 درصد
دستمزد مبنا:5/819/075 تومان
حق بیمه ماهانه:یک میلیون و745 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت: دارد
مستمری از کارافتادگی:دارد
دفترچه:دارد(دفترچه رایگان)
هدیه ازدواج:دارد
بیمه بیکاری:دارد
بیمه ایام بیماری و کمک بارداری:دارد
کمک هزینه کفن و دفن:دارد
کمک هزینه وسایل کمک پزشکی:دارد

 

نکات مهم

-این بیمه برای افراد شاغل دارای کارفرما می باشد.و جهت احراز اشتغال از محل کار توسط بیمه به صورت دوره ای بازرسی می گردد.

-امکان ادامه بیمه پردازی در صورت عدم اشتغال در آینده  از طریق بیمه مشاغل آزاد و اختیاری و... با احتساب سوابق پرداختی از بیمه اجباری موجود است.

-حداقل  15 سال تمام و حداکثر سن ندارد (15 سال تمام یعنی شروع شانزده سالگی)

-پرداخت حق بیمه اجباری بر عهده کارفرما می باشد.

-از سی درصد حق بیمه اجباری: 23 درصد بر عهده کارفرما بوده و هفت درصد بقیه باید از حقوق کارگر کسر و توسط کارفرما پرداخت گردد.

-نرخ حق بیمه در کارگاه های خانوادگی(کارگاه هایی که در آن فقط فرزند یا همسر یا والدین کارفرما اشتغال به کار دارد) 27 درصد و فاقد بیمه بیکاری بوده و حداقل دستمزد مبنای پرداخت 2/655/495 ریال و حداقل مبلغ حق بیمه 716 هزار تومان می باشد.

-برای پرداخت حق بیمه اجباری لازم است کارفرما با همراه داشتن اصل و کپی مدارک به شرح زیر :پروانه کسب،سند یا اجاره نامه،شناسنامه ،کارت ملی ،مهر کارگاه به واحد درآمد شعبه مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نماید.بعد از بازرسی از کارگاه و تایید اشتغال به کار کارکنان و  اختصاص کد کارگاهی کارفرما باید برای افراد فاقد شماره بیمه از طریق سامانهes.tamin.ir شماره بیمه اخذ و لیست بیمه کارکنان را از طذیق سامانه مذکور ارسال و حق بیمه را پرداخت نماید.

 

 

.

Trackback URI: https://otageabi.ir:443/index.php/trackback/4

دریافت فیش پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی